17.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 231/52


Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Ceobus и др./Комисия

(Дело T-330/17)

(2017/C 231/67)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Ceobus (Génicourt, Франция), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains — CTVMI (Mantes-la-Jolie, Франция), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, Франция), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, Франция), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (представител: D. de Combles de Nayves, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

като главно искане, да отмени решението на Комисията от 2 февруари 2017 г. SA.26763 относно помощите, за които се презумира, че са отпуснати на предприятията за обществен транспорт от регион Ile-de-France, доколкото в него тя приема, че схемата за помощи на регион Ile-de-France, въведена през 1984 г. и прилагана до 2008 г., представлява нова схема за помощи, която е била „незаконно приведена в изпълнение“;

при условията на евентуалност, да отмени решението на Комисията от 2 февруари 2017 г. SA.26763 относно помощите, за които се презумира, че са отпуснати на предприятията за обществен транспорт от регион Ile-de-France, доколкото в него тя счита, че индивидуалните помощи, произтичащи от схемата за помощи на регион Ile-de-France в периода между май 1994 г. и 25 ноември 2008 г., представляват нови помощи, които са били „незаконно приведени в действие“.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три основания.

1.

Първо основание, повдигнато в рамките на първото искане, изведено от нарушение на член 108 ДФЕС, от нарушение на член 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Регламент № 2015/1589“) (ОВ, L 248, 2015 г., стр. 9), както и от нарушението на силата на присъдено нещо, присъща на решенията, постановени по преюдициално запитване от Съда на Европейския съюз.

2.

Второ основание, повдигнато в рамките на второто искане, изведено от нарушението на член 17 от Регламент № 2015/1589, доколкото Комисията е квалифицирала като мярка, прекъсваща погасителната давност, мярка, която не отговаря на предвидените в този член критерии за квалифициране в тази категория мерки.

3.

Трето основание, повдигнато в рамките на второто искане, изведено от нарушението на процесуалните права на третите заинтересовани лица, доколкото Комисията е счела в своето решение за откриване на процедурата, че погасителната давност е била прекъсната не от подаването на жалба до административните съдилища, а от първото искане за информация на Комисията от 25 ноември 2008 г.