24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/55


Tožba, vložena 29. maja 2017 – Air Canada/Komisija

(Zadeva T-326/17)

(2017/C 239/68)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Air Canada (Saint-Laurent, Quebec, Kanada) (zastopniki: T. Soames, G. Bakker in I.-Z. Prodromou-Stamoudi, odvetniki, in J. Joshua, barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (Zadeva AT.39258 – Letalski prevoz tovora) razglasi za ničen v celoti ali v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko;

razveljavi ali podredno zniža znesek globe;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev pravice do obrambe, kršitev načela kontradiktornosti in bistvena kršitev postopka.

Tožeča stranka trdi, da Komisija v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah ni navedle teorije, na kateri temelji celotna zadeva, kot je bila ta teorija prvič navedena v izpodbijanem sklepu, s čimer je tožeči stranki onemogočila obrambo proti obtožbam, kar zadošča za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev pravice do obrambe, neobrazložitev in bistvena kršitev postopka.

Tožeča stranka trdi, da je Evropska komisija kršila pravico tožeče stranke do obrambe s tem, da ni (i) navedla nobene ali nobene ustrezne obrazložitve v podporo ugotovitvi ene in nenehne kršitve na vseh progah; (ii) opredelila narave in obsega zatrjevane(ih) kršitve(ev) v skladu z zakonskim standardom; (iii) ni odpravila nasprotovanja med eno in nenehno kršitvijo ter štirimi ločenimi kršitvami, v zvezi s katerimi je bil Sklep Komisije C (2010) 7694 final z dne 9. novembra 2010 razglašen za ničen, kar zadošča za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje očitna napaka pri presoji in očitna napačna uporaba prava v zvezi z nemožnostjo prevoznikov zunaj EU/EGP, da opravljajo storitve na progah znotraj Evrope.

Tožeča stranka trdi, da je Evropska komisija (i) v členu 1(1) in (4) izpodbijanega sklepa napačno ugotovila, da je tožeča stranka sodelovala pri kršitvi ali kršitvah na progah znotraj EGP ter med letališči znotraj EU in letališči v Švici, na katerih nima nobene pravne možnosti opravljati storitev letalskega prevoza tovora; (ii) spregledala ali napačno razumela mednarodna pravna pravila in pravna pravila EU, ki urejajo pravice zračnega prometa; (iii) napačno uporabila upoštevno sodno prakso s tem, da je ugotovila, da ni bilo nobenih „nepremostljivih ovir“ v zvezi z opravljanjem storitev tožeče stranke na progah znotraj Evrope, s čimer je tožečo stranko napačno opredelila kot potencialno konkurentko na teh progah. Tožeča stranka trdi, da te očitne napake pri presoji in očitne napake pri uporabi prava skupaj in posamično zadoščajo za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti ali, podredno, njegovih členov 1(1) in (4).

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje očitno napačna uporaba prava in očitno napačno ugotovljeno dejansko stanje v zvezi s pristojnostjo.

Tožeča stranka trdi, da je izpodbijani sklep ničen zaradi očitno napačne uporabe prava in očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja, ker (i) se napačno opira na povesem zakonita ravnanja na progah tretjih držav, da bi se dokazala kršitev prog znotraj Evrope, ki je ni mogoče storiti (razlog za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti); (ii) se z njim napačno prevzema pristojnosti za domnevno dogovarjanje o „vhodnem“ prometu na progah tretjih držav (razlog za razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v celoti ali, podredno, člena 1(2) in (3)).

5.

S petim tožbenim razlogom se zatrjuje očitna napaka pri presoji dokazov, uporabljenih zoper tožečo stranko.

Tožeča stranka trdi, da Evropska komisija: (i) ni pravilno uporabila prava, ki se nanaša na eno in nenehno kršitev v zvezi z dokazi; (ii) ni navedla zanesljivih dokazov in ni dokazala dejanskega stanja v skladu z zahtevanim pravnim standardom; in (iii) je napačno zavrnila možnost sprejetja odstopa tožeče stranke od napačno razumljene prijave zaradi prizanesljivosti in ni upoštevala učinka tega odstopa na dokaz, uporabljen zoper tožečo stranko, kar zadošča za razglasitev izpodbijanega sklepa v celot.

6.

S šestim tožbenim razlogom tožeča stranka v skladu s prvim, drugim, tretjim, četrtim in petim tožbenim razlogom Sodišču predlaga, naj razveljavi globo, naloženo v členu 3 ali, podredno, bistveno zmanjša globo na podlagi svoje neomejen sodne pristojnosti v skladu s členom 261 PDEU, členom 31 Uredbe št. 1/2003 in ustaljeno sodno prakso.