24.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 239/55


Tužba podnesena 29. svibnja 2017. – Air Canada protiv Komisije

(Predmet T-326/17)

(2017/C 239/68)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Air Canada (Saint-Laurent, Quebec, Kanada) (zastupnici: T. Soames, G. Bakker i I.-Z. Prodromou-Stamoudi, odvjetnici, i J. Joshua, Barrister)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, u cijelosti ili u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja, Komisijinu Odluku C (2017) 1742 final od 17. ožujka 2017. o postupku na temelju članka 101. UFEU-a, članka 53. Sporazuma o EGP-u i članka 8. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu (predmet AT.39258 – zračni teretni prijevoz);

ukine ili podredno znatno smanji visinu kazne;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane, povredi prava na saslušanje i bitnim povredama postupka.

Prema tužiteljevom mišljenju, Europska se Komisija u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku nije osvrnula na teoriju cjelokupnog predmeta kako je po prvi put iznesen u pobijanoj odluci, sprečavajući time tužitelja da se obrani protiv optužbi, što je dovoljan temelj za poništenje pobijane odluke u cijelosti.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava obrane, nedostatku u obrazloženju i bitnim povredama postupka.

Prema tužiteljevom mišljenju, Europska je Komisija povrijedila njegova prava obrane jer (i) nije navela nikakve razloge, odnosno nije odgovarajuće obrazložila utvrđenje jedinstvene i stalne povrede na svim rutama; (ii) nije u dovoljnoj mjeri, kako se zahtijeva zakonom, definirala prirodu i opseg navodne povrede ili povreda; (iii) nije ispravila suprotnost između jedinstvene i stalne povrede i četiri odvojene povrede koje su dovele do poništenja Komisijine Odluke C (2010) 7694 final od 9. studenoga 2010., što je dovoljan temelj za poništenje pobijane odluke u cijelosti.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni dokaza i očitoj pogrešci koja se tiče prava, koje se odnose na nemogućnost prijevoznika koji nisu iz EU-a odnosno EGP-a da pružaju usluge prijevoza na rutama unutar Europe.

Tužitelj ističe da je Europska komisija (i) u članku 1. stavcima 1. i 4. pobijane odluke pogrešno utvrdila da je tužitelj sudjelovao u povredi ili povredama na rutama unutar EGP-a i između zračnih luka u EU-u i u Švicarskoj na kojima joj nije bilo dopušteno pružati usluge zračnog teretnog prijevoza; (ii) previdjela ili pogrešno shvatila međunarodna pravila i pravila EU-a kojima se uređuju prava u zračnom prometu; (iii) pogrešno primijenila relevantnu sudsku praksu ustanovivši da nije bilo „nepremostivih prepreka” tome da tužitelj pruža usluge na rutama unutar Europe i time pogrešno identificirala tužitelja kao mogućeg konkurenta na tim rutama. Prema mišljenju tužitelja, očite pogreške u ocjeni dokaza i očite pogreške koje se tiču prava, svaka posebno i obje zajedno pružaju dovoljno razloga za poništenje pobijane odluke u cijelosti, odnosno podredno, članak 1. stavke 1. i 4. te odluke.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci koja se tiče prava i činjenica vezano za nadležnost.

Tužitelj ističe da pobijana odluka sadržava očite pogreške koje se tiču prava i činjenica koje se odnose na (i) pogrešno temeljenje na potpuno zakonitim činjenicama o rutama u trećim zemljama da bi se dokazalo kako se radi o povredi na rutama unutar Europe koju je nemoguće počiniti (razlog za poništenje pobijane odluke u cijelosti); (ii) pogrešno preuzimanje nadležnosti nad navodnim nezakonitim dogovorima o „ulaznom” prometu na rutama s trećim zemljama (razlog za poništenje pobijane odluke u cijelosti ili podredno članka 1. stavaka 2. i 3.).

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni dokaza protiv tužitelja.

Prema tužiteljevom mišljenju, Europska komisija: (i) u odnosu na dokaze nije pravilno primijenila pravo koje se odnosi na jedinstvenu i trajnu povredu; (ii) nije ustanovila pouzdani dokazni temelj, te nije u dovoljnoj mjeri dokazala činjenice protiv tužitelja; (iii) pogrešno je odbila tužiteljevo povlačenje pogrešnog pokajničkog zahtjeva te nije uzela u obzir učinak tog povlačenja na dokaze protiv tužitelja, što su dovoljni razlozi za poništenje pobijane odluke u cijelosti.

6.

Šesti tužbeni razlog, kojim u skladu s prvim, drugim, trećim, četvrtim i petim tužbenim razlogom tužitelj od Suda zahtijeva da ukine novčanu kaznu određenu člankom 3. ili podredno na temelju svoje neograničene nadležnosti iz članka 261. UFEU-a, članka 31. Uredbe 1/2003 i ustaljene sudske prakse znatno umanji novčanu kaznu.