24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/53


Tožba, vložena 29. maja 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisija

(Zadeva T-325/17)

(2017/C 239/67)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Nizozemska) (zastopnik: M. Smeets, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2017) 1742 final z dne 17. marca 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (Zadeva AT.39258 – Letalski prevoz tovora) razglasi za ničen v celoti, zaradi kršitve prepovedi samovoljnosti in kršitve načela enakega obravnavanja na podlagi prvega tožbenega razloga; zaradi neobstoja pristojnosti za prevoz iz letališč zunaj EGP na letališča znotraj EGP na podlagi drugega tožbenega razloga (primarni predlog); zaradi kršitve člena 49 Listine EU o temeljnih pravicah, člena 101 PDEU, člena 53 Sporazuma EGP in člena 8 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu in smernic o določanju glob (1) na podlagi četrtega tožbenega razloga (primarni predlog); ali

člen 1(2)(d) in (3)(d) izpodbijanega sklepa razglasi za ničen v delu, v katerem je v teh določbah ugotovljeno, da je tožeča stranka storila kršitev v zvezi z prevozom iz letališč zunaj EGP na letališča znotraj EGP, na podlagi drugega tožbenega razloga (podredni predlog); in

člen 1(1)(d),(2)(d),(3)(d) in (4)(d) izpodbijanega sklepa razglasi za ničen v delu, v katerem je v njem ugotovljeno, da je ena in nenehna kršitev vključevala neplačevanje doplačil, na podlagi tretjega tožbenega razloga; in

podredno, če izpodbijanega sklepa ne razglasi za ničnega v celoti v skladu s prvim, drugim in četrtim tožbenim razlogom, uporabi svojo neomejeno sodno pristojnost in zmanjša globo, ki je tožeči stranki naložena v členu 3(c) in (d) izpodbijanega sklepa, na podlagi prvega, drugega, tretjega in četrtega tožbenega razloga; in nazadnje,

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka, če razglasi, da je izpodbijani sklep deloma ali v celoti ničen, ali zniža globo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev prepovedi samovoljnega ravnanja in kršitev načela enakega obravnavanja.

Tožeča stranka trdi, da izpodbijani sklep krši prepoved samovoljnega ravnanja s tem, da so iz izreka izpodbijanega sklepa izključena podjetja, za katera tožeča stranka meni, da so sodelovala pri enakem ravnanju, kot naslovniki izpodbijanega sklepa.

Tožeča stranka trdi tudi, da izpodbijani sklep krši načelo enakega obravnavanja s tem, da tožečo stranko sankcionira za kršitev, ji nalaga globo in navaja, da je civilno odgovorna, medtem ko so iz izreka izpodbijanega sklepa izključena podjetja, za katera tožeča stranka meni, da so sodelovala pri enakem ravnanju, kot naslovniki izpodbijanega sklepa.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje neobstoj pristojnosti za tovorni prevoz iz letališč zunaj EGP na letališča znotraj EGP.

Tožeča stranka navaja, da izpodbijani sklep napačno temelji na predpostavki, da je bila ena in nenehna kršitev, ki se nanaša na zračni prevoz iz letališč zunaj EGP na letališča znotraj EGP, storjena v EGP.

Tožeča stranka navaja, da izpodbijani sklep napačno temelji na predpostavki, da ima ena in nenehna kršitev, ki se nanaša na zračni prevoz iz letališč zunaj EGP na letališča znotraj EGP, bistvene, takojšne in predvidljive učinke na konkurenco v EGP.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje neobstoj obrazložitve in očitna napaka pri presoji v zvezi z ugotovitvijo, da je neplačevanje doplačil ločen element kršitve.

Tožeča stranka trdi, da sta domnevi, na kateri se opira izpodbijani sklep v zvezi z opredelitvijo doplačil kot ločenega elementa kršitve, v nasprotju z gospodarskim ali zakonodajnim okvirom zadevne industrije.

Tožeča stranka trdi tudi, da neplačevanja doplačil ni mogoče ločiti od prakse v zvezi z doplačilom za gorivo in doplačilom za varnost in da ne pomeni ločenega elementa kršitve.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje, da globa krši načela zakonitosti in sorazmernosti glob na podlagi člena 49 Listine EU o temeljnih pravicah, člena 101 PDEU in Smernic o določanju glob in da je očitno napačna.

Tožeča stranka trdi, da je vrednost prodaje KLM’s Cargo, na katero se navezuje kršitev, vrednost doplačil za gorivo in za varnost, in ne skupni promet KLM Cargo.

Vrednost prodaje KLM Cargo, na kateri temelji osnovni znesek globe, ne sme vključevati prodaje KLM Cargo zunaj EGP.

Zmanjšanje globe za 15 % zaradi vladne intervencije ne ustreza stopnji vladne intervencije med obdobjem kršitve.


(1)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL C 210, str. 2).