24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/53


Žaloba podaná 29. mája 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisia

(Vec T-325/17)

(2017/C 239/67)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: M. Smets, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v celom rozsahu rozhodnutie Komisie C(2017) 1742 final zo 17. marca 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (Vec AT.39258 – Nákladná letecká doprava) z dôvodu porušenia zákazu svojvoľnosti a zásady rovnosti zaobchádzania v súlade s jej prvým žalobným dôvodom; z dôvodu nedostatku právomoci týkajúcej sa leteckej dopravy z letísk mimo EHP na letiská v rámci EHP v súlade s jej druhým žalobným dôvodom (v prvom rade); z dôvodu porušenia článku 49 Listiny základných práv EÚ, článku 101 ZFEÚ, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave a Usmernení k metóde stanovenia pokút (1) v súlade s jej štvrtým žalobným dôvodom (v prvom rade), alebo

zrušil článok 1 ods. 2 písm. d) a článok 1 ods. 3 písm. d) napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom tieto ustanovenia uvádzajú, že sa žalobkyňa dopustila protiprávneho konania týkajúceho sa leteckej dopravy z letísk mimo EHP na letiská v rámci EHP, v súlade s jej druhým žalobným dôvodom (subsidiárne), a

zrušil článok 1 a článok 1 ods. 1 písm. d), článok 1 ods. 2 písm. d), článok 1 ods. 3 písm. d) a článok 1 ods. 4 písm. d) napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom tieto ustanovenia uvádzajú, že jediné a pokračujúce porušenie zahŕňalo zrušenie prirážky, v súlade s jej tretím žalobným dôvodom, a

subsidiárne, ak Všeobecný súd v plnom rozsahu nezruší napadnuté rozhodnutie v súlade s jej prvým, druhým a štvrtým žalobným dôvodom, uplatnil svoju neobmedzenú právomoc na zníženie pokuty uloženej žalobkyni v článku 3 písm. c) a d) napadnutého rozhodnutia v súlade s jej prvým, druhým, tretím a štvrtým žalobným dôvodom, a nakoniec,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ak Všeobecný súd úplne alebo sčasti zruší napadnuté rozhodnutie alebo zníži pokutu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zákazu svojvoľnosti a zásady rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zákaz svojvoľnosti tým, že z výroku napadnutého rozhodnutia vylučuje podniky, ktoré sa podľa jej tvrdení podieľali na rovnakom konaní ako adresáti napadnutého rozhodnutia.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu rovnosti zaobchádzania tým, že sankcionuje žalobkyňu za porušenie, ukladá jej pokutu a pripisuje jej občianskoprávnu zodpovednosť, zatiaľ čo podniky, ktoré sa podľa jej odôvodnenia podieľali na rovnakom konaní ako adresáti napadnutého rozhodnutia, sú z výroku napadnutého rozhodnutia vylúčené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedostatku právomoci týkajúcej sa leteckej nákladnej dopravy z letísk mimo EHP na letiská v EHP.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie nesprávne vychádza z predpokladu, že jediné a pokračujúce porušenie týkajúce sa leteckej dopravy z letísk mimo EHP na letiská v EHP bolo uplatňované v EHP.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že napadnuté rozhodnutie nesprávne vychádza z predpokladu, že jediné a pokračujúce porušenie týkajúce sa leteckej dopravy z letísk mimo EHP na letiská v EHP malo podstatný, okamžitý a predvídateľný dosah na hospodársku súťaž v EHP.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nedostatočnom odôvodnení a zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom sa v napadnutom rozhodnutí dospelo k záveru, že zrušenie prirážky predstavuje samostatný prvok porušenia.

Žalobkyňa tvrdí, že dva predpoklady, z ktorých napadnuté rozhodnutie vychádza za účelom kvalifikácie zrušenia prirážky ako samostatného prvku porušenia, si vzhľadom na hospodársky a regulačný rámec dotknutého odvetvia vzájomne odporujú.

Žalobkyňa ďalej tvrdí, že zrušenie prirážky nie je možné rozoznať od praktík týkajúcich sa palivovej a bezpečnostnej prirážky a nepredstavuje samostatný prvok porušenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že pokuta porušuje zásadu zákonnosti a primeranosti pokút podľa článku 49 Listiny základných práv EÚ, článku 101 ZFEÚ a Usmernení k metóde stanovenia pokút a že je zjavne nesprávna.

Žalobkyňa tvrdí, že hodnotou tržieb spoločnosti KLM Cargo, ktorých sa týka porušenie, je hodnota palivovej a bezpečnostnej prirážky a rozhodne nie celý obrat spoločnosti KLM Cargo.

Hodnota tržieb spoločnosti KLM Cargo, z ktorej vychádza základná čiastka pokuty, by nemala zahŕňať tržby spoločnosti KLM Cargo mimo EHP.

15 % zníženie pokuty z dôvodu vládneho zásahu nezodpovedá stupňu vládneho zásahu v dobe trvania porušenia.


(1)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).