24.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 239/53


Žaloba podaná dne 29. května 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij v. Komise

(Věc T-325/17)

(2017/C 239/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Nizozemsko) (zástupce: M. Smeets, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil v celém rozsahu rozhodnutí Komise C(2017) 1742 final ze dne 17. března 2017 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc AT.39258 – Airfreight) z důvodu porušení zákazu svévolnosti a zásady rovného zacházení v souladu s jejím prvním žalobním důvodem; z důvodu nedostatku pravomoci týkající se letecké dopravy z letišť mimo EHP na letiště v rámci EHP v souladu s jejím druhým žalobním důvodem (primárně); z důvodu porušení článku 49 Listiny základních práv EU, článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě a Pokynů pro stanovení pokut (1) v souladu s jejím čtvrtým žalobním důvodem (primárně); nebo

zrušil čl. 1 odst. 2 písm. d) a čl. 1 odst. 3 písm. d) napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž tato ustanovení uvádí, že se žalobkyně dopustila protiprávního jednání týkajícího se letecké dopravy z letišť mimo EHP na letiště v rámci EHP, v souladu s jejím druhým žalobním důvodem (podpůrně); a

zrušil článek 1 a čl. 1 odst. 1 písm. d), čl. 1 odst. 2 písm. d), čl. 1 odst. 3 písm. d) a čl. 1 odst. 4 písm. d) napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž tato ustanovení uvádí, že jediné a trvající protiprávní jednání zahrnovalo zrušení přirážky, v souladu s jejím třetím žalobním důvodem; a

podpůrně, pokud Tribunál v plném rozsahu nezruší napadené rozhodnutí v souladu s jejím prvním, druhým a čtvrtým žalobním důvodem, uplatnil svou plnou pravomoc za účelem snížení pokuty uložené žalobkyni v čl. 3 písm. c) a čl. 3 d) napadeného rozhodnutí v souladu s jejím prvním, druhým, třetím a čtvrtým žalobním důvodem; a konečně,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, pokud Tribunál zcela nebo zčásti zruší napadené rozhodnutí nebo sníží pokutu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení zákazu svévolnosti a zásady rovného zacházení.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zákaz svévolnosti tím, že z výroku napadeného rozhodnutí vylučuje podniky, které se podle jejího odůvodnění podílely na stejném jednání jako adresáti napadeného rozhodnutí.

Žalobkyně dále tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu rovného zacházení tím, že sankcionuje žalobkyni za protiprávní jednání, ukládá jí pokutu a připisuje jí občanskoprávní odpovědnost, zatímco podniky, které se podle jejího odůvodnění podílely na stejném jednání jako adresáti napadeného rozhodnutí, jsou z výroku napadeného rozhodnutí vyloučeny.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nedostatku pravomoci týkající se letecké nákladní dopravy z letišť mimo EHP na letiště v EHP.

Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí nesprávně vychází z předpokladu, že jediné a trvající protiprávní jednání týkající se letecké dopravy z letišť mimo EHP na letiště v EHP bylo uplatňováno v EHP.

Žalobkyně dále tvrdí, že napadené rozhodnutí nesprávně vychází z předpokladu, že jediné a trvající protiprávní jednání týkající se letecké dopravy z letišť mimo EHP na letiště v EHP mělo podstatný, okamžitý a předvídatelný dopad na hospodářskou soutěž v EHP.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění a zjevně nesprávného posouzení v rozsahu, v němž napadené rozhodnutí dospělo k závěru, že zrušení přirážky představuje samostatný prvek protiprávního jednání.

Žalobkyně tvrdí, že dva předpoklady, ze kterých napadené rozhodnutí vychází za účelem kvalifikace zrušení přirážky jako samostatného prvku protiprávního jednání, si s ohledem na hospodářský a regulační rámec dotyčného odvětví vzájemně odporují.

Žalobkyně dále tvrdí, že zrušení přirážky nelze rozeznat od praktik týkajících se palivové a bezpečností přirážky a nepředstavuje samostatný prvek protiprávního jednání.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházejí z toho, že pokuta porušuje zásadu zákonnosti a přiměřenosti pokut podle článku 49 Listiny základních práv EU, článku 101 SFEU a Pokynů pro stanovení pokut a že je zjevně nesprávná.

Žalobkyně tvrdí, že hodnotou tržeb společnosti KLM Cargo, jichž se týká protiprávní jednání, je hodnota palivové a bezpečnostní přirážky a nikoli celý obrat společnosti KLM Cargo.

Hodnota tržeb společnosti KLM Cargo, z níž vychází základní částka pokuty, by neměla zahrnovat tržby společnosti KLM Cargo mimo EHP.

15 % snížení pokuty z důvodu vládního zásahu neodpovídá stupni vládního zásahu v době trvání protiprávního jednání.


(1)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).