24.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/53


Talan väckt den 29 maj 2017 – SAS Cargo Group m. fl. mot kommissionen

(Mål T-324/17)

(2017/C 239/66)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danmark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Sverige), SAS AB (Stockholm) (ombud: advokaterna B. Creve, M. Kofmann och G. Forwood, och J. Killick, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017) 1742 final av den 17 mars 2017 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om lufttransport (ärende AT.39258 – luftfrakt), i dess helhet eller i vissa delar,

alternativt sätta ned sökandenas böter,

vidta lämpliga processledningsåtgärder för målets utredning eller andra sådana åtgärder som tribunalen finner lämpliga, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och rätten till likställdhet i processen, i och med att kommissionen inte gav sökandena tillgång till relevant bevisning – både sådan som talade till sökandenas fördel som till deras nackdel – inbegripet bevis som kommissionen tog del av efter delgivandet av meddelandet om invändningar.

2.

Andra grunden: Bristande behörighet vad gäller tillämpningen av artikel 101 FEUF och artikel 53 EES på luftfraktstjänster mot EES, såväl som rutter mellan Schweiz och tre länder utanför EU och EES.

3.

Tredje grunden: Kommissionen gjorde en felaktig bevisvärdering och en felaktig bedömning då den fann att bevisningen bevisade att sökandena deltagit i eller hade kännedom om den enda, fortlöpande överträdelse som slogs fast i det angripna beslutet.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 266 FEUF, artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 296.2 FEUF i det att det angripna beslutet formulerats på ett osammanhängande sätt, särskilt vad gäller ansvarsfördelningen för den påstådda överträdelsen.

5.

Femte grunden: Kommissionen gjorde fel då den ålade sökandena böter eftersom de inte kan hållas ansvariga för den påstådda överträdelsen; i vart fall gjorde kommissionen fel vid bötesberäkningen vad gäller försäljningsomsättningen, allvaret beträffande SAS Cargos särskilda situation, överträdelsens varaktighet, höjningen på grund av upprepade överträdelser samt varierande förmildrande omständigheter. Därför ska böterna undanröjas eller sättas ned i väsentlig utsträckning.