24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/53


Žaloba podaná 29. mája 2017 – SAS Cargo Group a iní/Komisia

(Vec T-324/17)

(2017/C 239/66)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Dánsko), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Štokholm, Švédsko), SAS AB (Štokholm) (v zastúpení: B. Creve, M. Kofmann a G. Forwood, lawyers a J. Killick, Barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

v plnom rozsahu alebo čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie K(2017) 1742 final zo 17. marca 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (Vec AT.39258 – Nákladná letecká doprava),

subsidiárne značne znížil výšku pokuty uloženú žalobkyniami,

prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie priebehu konania alebo nariadenie vykonania dokazovania, či všetky ostatné opatrenia, ktoré Všeobecný súd považuje za potrebné, a

zaviazal Komisiu na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádzajú žalobkyne päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení práv žalobkýň na obhajobu a na porušení zásady rovnosti zbraní z dôvodu, že Komisia im zamietla prístup k relevantným dôkazom, či už v ich prospech alebo neprospech, a to vrátane dôkazov, ktoré získala po zaslaní oznámenia o výhradách.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nedostatku právomoci na uplatnenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP na služby nákladnej leteckej dopravy prichádzajúce do EHP ako aj trasy medzi Švajčiarskom a tromi štátmi mimo EÚ/EHP.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nesprávne posúdila dôkazy, a že dospela k záveru, že tieto dôkazy preukazujú účasť žalobkýň na jedinom a pokračujúcom medzinárodnom porušení konštatovanom v napadnutom rozhodnutí, resp., že žalobkyne o tomto porušení vedeli.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 266 ZFEÚ, článku 17 Charty základných práv Európskej únie a článku 296 ods. 2 ZFEÚ z dôvodu, že napadnutému rozhodnutiu chýba vnútorná koherencia, najmä pokiaľ ide o pripísanie zodpovednosti za údajné porušenie.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia uložila žalobkyniam pokutu nesprávne, pretože im nemôže byť priznaná zodpovednosť za údajné porušenie, a že každopádne sa Komisia dopustila chyby pri výpočte vzhľadom na hodnotu predajov, faktor závažnosti týkajúci sa osobitnej situácie, v ktorej sa nachádza spoločnosť SAS Cargo, trvanie, zvýšenie za opakovanie a rôzne poľahčujúce okolnosti. Pokuta musí byť preto zrušená, alebo subsidiárne, značne znížená.