24.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/53


29. mail 2017 esitatud hagi – SAS Cargo Group jt versus komisjon

(Kohtuasi T-324/17)

(2017/C 239/66)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Taani), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Rootsi), SAS AB (Stockholm) (esindajad: advokaadid B. Creve, M. Kofmann ja G. Forwood ning barrister J. Killick)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 17. märtsi 2017. aasta otsus C(2017) 1742 final seoses ELTL artikli 101, EMP lepingu artikli 53 ja Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordi alase kokkuleppe artikli 8 kohaldamise menetlusega (juhtum nr AT.39258 – Lennulast) tervikuna või osaliselt;

teise võimalusena vähendada hagejatele määratud trahvi määra;

võtta nõutud menetlust korraldavad meetmed või menetlustoimingud või kõik muud meetmed, mida Üldkohus peab vajalikuks, ja

mõista käesoleva menetluse kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad viis väidet.

1.

Esimene väide, et rikuti hagejate kaitseõigusi ja poolte võrdsuse põhimõtet, kui hagejatele keelduti andmast luba tutvuda asjakohaste, nii süüd kui ka süütust tõendavate tõenditega, seal hulgas nendega, mille komisjon sai pärast oma vastuväidetest teatamist.

2.

Teine väide, et puudus pädevus ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamiseks EMPsse sissetuleva lennulasti teenustele ega ka ühendustele Šveitsi ja kolme EL/EMPst väljaspool asuva riigi vahel.

3.

Kolmas väide, et komisjoni tegi vea tõendeid hinnates ja oma järelduses, et see tõendab hageja osalemist või teadlik olemist üldisest ühest ja jätkuvast rikkumisest, mis vaidlustatud otsuses tuvastati.

4.

Neljas väide, et rikuti ELTL artiklit 266, EL põhiõiguste harta artiklit 17 ja ELTl artikli 296 lõiget 2, kuna vaidlustatud otsuses puudub sisuline ühtsus, täpsemalt seoses vastutuse omistamisega väidetava rikkumise eest.

5.

Viies väide, et komisjon tegi hagejatele trahvi määramisel vea, kuna nemad ei saa olla vastutavad väidetava rikkumise eest, ja igal juhul tegi komisjon vea trahvi arvutamisel müügiväärtuste, SAS Cargo eriomast olukorda puudutava raskusastme teguri, kestuse, rikkumise korduvuse ja erinevate kergendavate asjaolude osas; sellisena tuleks trahv tühistada või teise võimalusena seda oluliselt vähendada.