24.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 239/53


Sag anlagt den 29. maj 2017 — SAS Cargo Group m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-324/17)

(2017/C 239/66)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danmark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Sverige), SAS AB (Stockholm) (ved advokaterne B. Creve, M. Kofmann og G. Forwood samt barrister J. Killick)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse C(2017) 1742 final af 17. marts 2017 om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF, EØS-aftalens artikel 53 og artikel 8 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (Sag AT.39258 — Luftfragt) annulleres helt eller delvist.

Subsidiært nedsættes den bøde, som sagsøgerne er blevet pålagt.

Der træffes de nødvendige foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse eller andre foranstaltninger, som Retten måtte finde hensigtsmæssige.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

1.

Første anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat sagsøgernes ret til forsvar og princippet om processuel ligestilling, idet den afviste at give sagsøgerne indsigt i relevante beviser, såvel belastende som diskulperende, herunder beviser som Kommissionen modtog efter, at den havde fremsendt sin klagepunktsmeddelelse.

2.

Andet anbringende om, at Kommissionen savnede kompetence med hensyn til anvendelsen af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 på indkommende luftfragttjenester til EØS-området, og ruter mellem Schweiz og de tre lande uden for EU og EØS.

3.

Tredje anbringende om, at Kommissionens bevisvurdering og konklusion om, at beviserne godtgør, at sagsøgerne deltog i eller havde eller kendskab til den i den anfægtede afgørelse omhandlede globale samlede og vedvarende overtrædelse, er behæftet med en fejl.

4.

Fjerde anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat artikel 266 TEUF, artikel 17 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder og artikel 296, stk. 2, TEUF, idet den anfægtede afgørelse er selvmodsigende, herunder særlig med hensyn til tilregnelsen af ansvaret for den hævdede overtrædelse.

5.

Femte anbringende om, at Kommissionen begik en fejl, da den pålagde sagsøgerne en bøde, idet sagsøgerne ikke kan drages til ansvar for den hævdede overtrædelse, og om at Kommissionen under alle omstændigheder begik en fejl ved beregningen af bøden hvad angår værdien af afsætningen, grovheden med hensyn til SAS Cargo’s særlige situation, varigheden, bødeforhøjelsen for gentagen overtrædelse og de forskellige formildende omstændigheder. Bøden bør således annulleres eller subsidiært nedsættes betydeligt.