31.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 249/33


Kanne 22.5.2017 – Aldridge ym. v. komissio

(Asia T-319/17)

(2017/C 249/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgia) ja 32 muuta kantajaa (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

tutkii kanteen ja toteaa sen perustelluksi,

ja näin ollen

kumoaa 15.7.2016 annetun päätöksen, jolla hylättiin 16.3.2016 tehty uudelleenmäärittelypyyntö

kumoaa 13.2.2017 annetun päätöksen, jolla hylättiin 14.10.2016 tehty oikaisuvaatimus

määrää kantajien aineellisen vahingon ja aineettoman vahingon korvaamisesta

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu lainvastaisuusväitteeseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) pääjohtajan 16.10.2012 tekemästä päätöksestä panna täytäntöön vain yksi uudelleenmärittely väliaikaisten toimihenkilöiden, joilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, osalta.

Kantajat katsovat, että mainittu päätös on lainvastainen, koska se tehtiin rikkomalla Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 10 artiklan 3 kohtaa ja 15 artiklaa, ja rikkomalla normihierarkiaa sekä loukkaamalla luottamuksensuojan periaatetta. Näin ollen OLAF:in pääjohtajan 15.7.2016 antama päätös, jolla hylättiin 16.3.2016 tehty uudelleenmäärittelyä koskeva pyyntö, sekä 13.7.2017 antama päätös, jolla hylättiin 14.10.2016 tehty oikaisupyyntö (jäljempänä riidanalaiset päätökset) tehtiin lainvastaisen päätöksen pohjalta, ja ne on tämän vuoksi kumottava.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen pääasiallisesti siltä osin kuin uusien, vuoden 2014 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja säännöksen, jolla rajoitetaan urakehitystä palkkaluokkien AD12 ja AST9 jälkeen, voimaantulo ei ole pätevä syy jättää väliaikaisia toimihenkilöitä palkkaluokkien uudelleenmäärittelykierroksen järjestämisen ulkopuolelle.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, koska riidanalaiset päätöksen ovat sellaisen komission päätöksen vastaisia, jonka vastaanottajina olivat Euroopan unionin elimet ja jossa määrättiin väliaikaisten toimihenkilöiden osallistumisesta uudelleenmäärittelykierroksille. Väliaikaisiin toimihenkilöihin, joilla on toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa, siis sovellettaisiin vuosittaista uudelleenmääritysjärjestelmää, mikä kantajien mukaan tarkoittaa erilaista kohtelua, jota ei voida perustella.

4)

Neljäs kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista erityisesti siltä osin kuin rajoittaminen vain yhteen uudelleenmääritykseen uran osalta ei ole toimenpide, joka vastaa 16.10.2016 päivätyssä päätöksessä kuvattua tavoitetta varmistaa OLAF:in tarpeet erityisasiantuntemuksen osalta, vaan se on pikemminkin päinvastainen toimenpide, koska se ei mahdollista sitä, että OLAF pitää palveluksessaan väliaikaisia toimihenkilöitä pitkien ajanjaksojen aikana.