31.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 249/30


Talan väckt den 15 maj 2017 – Optile mot kommissionen

(Mål T-309/17)

(2017/C 249/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna F. Thiriez och M. Dangibeaud)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara artikel 1 i Europeiska kommissionens beslut av den 2 februari 2017 i ärende SA.26763 om påstådda stöd till transportföretag för kollektivtrafik som beviljats av regionen Île-de-France, men bara i den del det anses att den stödordning som inrättats av regionen Île-de-France under perioden 1979–2008 utgör en ny stödordning som ”olagligen genomförts”,

i andra hand delvis ogiltigförklara artikel 1 i Europeiska kommissionens beslut av den 2 februari 2017 i ärende SA.26763 om påstådda stöd till transportföretag för kollektivtrafik som beviljats av regionen Île-de-France, men i den del det anses att stödordningen ”olagligen genomförts” under perioden maj 1994–25 december 2008.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: I kommissionens beslut av den 2 februari 2017 angående stödordningarna SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) som Frankrike genomfört till förmån för busstransportföretag i regionen Île-de-France (C(2017) 439 slutlig) (nedan kallat det angripna beslutet) fastställdes att den granskade stödordningen var en ny stödordning. I detta avseende har sökanden gjort följande invändningar:

Åsidosättande av artikel 1 b i i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, s. 9) (nedan kallad förordning nr 2015/1589), eftersom den rättsliga grunden för den granskade stödordningen föregår Romfördraget.

Otillräcklig motivering i förhållande till artikel 1 b v i förordning nr 2015/1589.

Felaktiga faktiska omständigheter och felaktig rättstillämpning i förhållande till det datum som fastställts för marknadsliberalisering.

2.

Andra grunden: I det angripna beslutet anses stödet vara en ny stödordning såvitt avser perioden 1994–1998. I detta sammanhang har sökanden anfört följande:

Åsidosättande av parternas processuella rättigheter och principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar, eftersom kommissionen utvidgade sin granskning utanför de ramar som fastställts i beslutet om att inleda granskningen.

Åsidosättande av artikel 17 i förordning nr 2015/1589, genom att kommissionen ansåg att en begäran om upphävande från en enskild innebar preskriptionsavbrott.