31.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 249/30


Žaloba podaná 15. mája 2017 – Optile/Komisia

(Vec T-309/17)

(2017/C 249/46)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Organisation professionnelle des transports d’Île de France (Optile) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: F. Thiriez a M. Dangibeaud, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil článok 1 rozhodnutia Európskej komisie SA.26763 z 2. februára 2017 o pomoci, ktorá bola údajne poskytnutá spoločne dopravným podnikom od regiónu Île de France, ale iba v rozsahu, v ktorom tvrdí, že režim pomoci poskytnutý od regiónu Île de France od roku 1979 do roku 2008 predstavuje nový „neoprávnene realizovaný“ režim pomoci,

subsidiárne čiastočne zrušil článok 1 rozhodnutia Európskej komisie SA.26763 z 2. februára 2017 o pomoci, ktorá bola údajne poskytnutá dopravným podnikom od regiónu Île de France v rozsahu, v akom uvádza, že režim pomoci bol „neoprávnene realizovaný“ medzi májom 1994 a 25. decembrom 2008.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že rozhodnutie Komisie z 2. februára 2017 o režime pomoci SA.26763 2014/C (predtým 2012/NN), ktorú vykonalo Francúzsko v prospech autobusových dopravných podnikov v regióne Île de France [C(2017)439 final] (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) konštatoval, že preskúmané opatrenie predstavuje nový režim pomoci. V tejto súvislosti žalobkyňa predkladá nasledovné námietky:

porušenie článku 1 písm. b) bod i) nariadenia Rady z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9) (ďalej len „nariadenie 2015/1589“), pretože právny základ skúmaného režimu existoval ešte pred platnosťou Rímskej zmluvy,

nedostatočnosť odôvodnenia vzhľadom na článok 1 písm. b) bod v) nariadenia č. 2015/1589,

nesprávne právne posúdenie a nesprávne posúdenie skutkového stavu, pokiaľ ide o uvedený dátum liberalizácie trhu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie kvalifikuje systém režim pomoci pre obdobie rokov 1994 až 1998 ako nový. V tomto rámci žalobkyňa namieta:

porušenie procesných práv účastníkov konania a zásad právnej istoty a legitímneho očakávania z toho dôvodu, že Komisia rozšírila rozsah svojho šetrenia nad rámec stanovený rozhodnutím o začatí konania,

porušenie článku 17 nariadenia č. 2015/1589 z toho dôvodu, že Komisia rozhodla, že žiadosť zo strany jednotlivca prerušila premlčaciu lehotu.