17.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 231/48


Överklagande ingett den 18 maj 2017 – adidas mot EUIPO – Shoe Branding Europe (Återgivning av tre parallella ränder)

(Mål T-307/17)

(2017/C 231/61)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: adidas AG (Herzogenaurach, Tyskland) (ombud: I. Fowler och I. Junkar, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (Återgivning av tre parallella ränder) – EU-varumärke nr 12 442 166

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 7 mars 2017 i ärende R 1515/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden, om den parten väljer att intervenera, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 52.2 jämförd med artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.