17.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/48


Žaloba podaná 18. mája 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Vyobrazenie troch paralelných pruhov)

(Vec T-307/17)

(2017/C 231/61)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: adidas AG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: I. Fowler a I. Junkar, Solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (Vyobrazenie troch paralelných pruhov) – ochranná známka Európskej únie č. 12 442 166.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. marca 2017 vo veci R 1515/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom, ak vstúpi do konania, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 52 ods. 2 v spojení s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.