17.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 231/48


Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Przedstawienie trzech równoległych pasków)

(Sprawa T-307/17)

(2017/C 231/61)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: adidas AG (Herzogenaurach, Niemcy) (przedstawiciel: I. Fowler i I. Junkar, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy (Przedstawienie trzech równoległych pasków) – unijny znak towarowy nr 12 442 166

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie R 1515/2016–2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO oraz drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą – w razie gdyby wstąpiła do sprawy w charakterze interwenienta – kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 52 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.