17.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 231/48


Prasība, kas celta 2017. gada 18. maijā – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Trīs paralēlu strīpu attēlojums)

(Lieta T-307/17)

(2017/C 231/61)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: adidas AG (Herzogenaurach, Vācija) (pārstāvji – I. Fowler un I. Junkar, Solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Beļģija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme (Trīs paralēlu strīpu attēlojums) – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 12 442 166

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 7. marta lēmums lietā R 1515/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrai pusei procesā Apelācijas padomē, ja tā iestāsies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 2. punkta kopsakarā ar 7. panta 3. punktu pārkāpums.