17.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/41


Žaloba podaná 16. mája 2017 – Transdev a i./Komisia

(Vec T-291/17)

(2017/C 231/50)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francúzsko), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francúzsko) (v zastúpení: F. Salat-Baroux, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

v prvom rade vyhlásil čiastočnú neplatnosť rozhodnutia Komisie SA.26763 – 2014/C (ex 2012/NN) z 2. februára 2017 týkajúceho sa schémy pomoci vykonanej Francúzskom v prospech podnikov autobusovej dopravy v regióne Île-de-France v rozsahu, v akom vo svojom článku 1 stanovuje, že schéma regionálnej pomoci bola „protiprávne“ poskytnutá, hoci šlo o existujúcu schému pomoci,

subsidiárne vyhlásil čiastočnú neplatnosť rozhodnutia Komisie SA.26763 – 2014/C (ex 2012/NN) z 2. februára 2017 týkajúceho sa schémy pomoci vykonanej Francúzskom v prospech podnikov autobusovej dopravy v regióne Île-de-France v rozsahu, v akom vo svojom článku 1 stanovuje, že schéma regionálnej pomoci bola „protiprávne“ poskytnutá v období predchádzajúcom 25. novembru 1998,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod uvedený v prvom rade založený na tom, že schéma regionálnej pomoci nebola protiprávne poskytnutá, keďže nepodliehala povinnosti predchádzajúceho oznámenia. Regionálna schéma pomoci bola totiž existujúcou schémou pomoci v zmysle článku 108 ods. 1 ZFEÚ a ustanovenia článku 1 písm. b) a kapitoly VI nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „nariadenie č. 2015/1589“). Podľa pravidiel uplatňujúcich sa na existujúce schémy pomoci ich poskytnutie nie je protiprávne, pričom však Komisia môže prípadne len stanoviť opatrenia potrebné pre ich budúci rozvoj alebo zrušenie.

2.

Druhý žalobný dôvod uvedený subsidiárne založený na tom, že schéma regionálnej pomoci nepredstavovala existujúcu schému pomoci. Podľa žalobkýň Komisia v napadnutom rozhodnutí protiprávne rozhodla, že desaťročná premlčacia doba bola prerušená podaním žaloby v roku 2004 zo strany Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (ďalej len „SATV“) na vnútroštátny súd. Článok 17 nariadenia č. 2015/1589 totiž stanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa preruší len úkonom Komisie alebo členského štátu konajúceho na žiadosť Komisie. Žalobkyne tvrdia, že podanie žaloby SATV na vnútroštátny súd nepredstavuje úkon, ktorý by prerušoval plynutie premlčacej doby v zmysle tohto ustanovenia.