3.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/35


Överklagande ingett den 8 maj 2017 – Ogrodnik mot EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Mål T-276/17)

(2017/C 213/48)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polen) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl, H. Hartwig)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordet Tropical – EU-varumärke nr 3 435 773

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 februari 2017 i ärende R 2125/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogilla det av Aviário Tropical, SA ingivna överklagandet av det beslut som EUIPO:s annulleringsenhet meddelade den 15 juli 2013 i ärende 6029 C,

förplikta EUIPO och Aviário Tropical, SA, om bolaget intervenerar i målet, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 53.1 a I förordning nr 207/2009, jämförd med artikel i 8.1 b i förordning nr 207/2009.