3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/35


Žaloba podaná 8. mája 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Vec T-276/17)

(2017/C 213/48)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poľsko) (v zastúpení A. von Mühlendahl, H. Hartwig, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugalsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Tropical“ – ochranná známka Európskej únie č. 3 435 773.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. februára 2017 vo veci R 2125/2016-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol odvolanie, ktoré podala spoločnosť Aviário Tropical, SA proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia žalovaného z 15. júla 2013 vo veci 6029 C,

uložil EUIPO a Aviário Tropical, SA povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.