3.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/35


8. mail 2017 esitatud hagi – Ogrodnik vs. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Kohtuasi T-276/17)

(2017/C 213/48)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poola) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl, H. Hartwig)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Tropical“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 3 435 773

Menetlus EUIPO-s: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 2125/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta rahuldamata kaebus, mille Aviário Tropical, SA esitas EUIPO tühistamisosakonna 15. juuli 2013. aasta otsuse peale asjas 6029 C;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Aviário Tropical, SA-lt, kui viimane astub menetlusse.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes sama määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b rikkumine.