3.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 213/35


Sag anlagt den 8. maj 2017 — Ogrodnik mod EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

(Sag T-276/17)

(2017/C 213/48)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polen) (ved advokaterne A. von Mühlendahl og H. Hartwig)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Tadeusz Ogrodnik

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Tropical« — registreringsansøgning nr. 3 435 773

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 14. februar 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2125/2016-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Den af Aviario Tropical, SA indgivne klage over afgørelsen truffet den 15. juli 2013 af ugyldighedsafdelingen ved EUIPO i sag 6029 C forkastes.

EUIPO og Aviario Tropical, SA, såfremt sidstnævnte intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.