19.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 195/45


28. aprillil 2017 esitatud hagi – Robert Bosch versus EUIPO (Simply. Connected.)

(Kohtuasi T-252/17)

(2017/C 195/60)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Völker ja M. Pemsel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Simply. Connected“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 14 814 032

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 10. märtsi 2017. aasta otsus asjas R 947/20165

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

Mõista kohtukulud ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja EUIPOlt.

Väited

Rikutud on määruse nr 207/2009 artiklit 64 koosmõjus ELTL artikliga 263;

Rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkte b ja c.