19.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 195/44


Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Vec T-251/17)

(2017/C 195/59)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Nemecko) (v zastúpení S. Völker a M. Pemsel, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „Simply. Connected.“ – prihláška č. 14 814 057.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 9. marca 2017 vo veci R 948/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 64 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.