26.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/25


Жалба, подадена на 20 април 2017 г. — Campine and Campine Recycling/Комисия

(Дело T-240/17)

(2017/C 202/41)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Campine NV (Беерсе, Белгия) и Campine Recycling NV (Беерсе) (представители: C. Verdonck, S. De Cock и Q. Silvestre, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да приеме жалбата за допустима,

да отмени членове 1 и 2 от решението на Европейската комисия от 8 февруари 2017 г. (C(2017) 900 окончателен) относно производство по член 101 ДФЕС (наричано по-нататък „обжалваното решение“) в частта, в която установява нарушение на жалбоподателите на член 101 ДФЕС,

да отмени член 2 от обжалваното решение в частта, в която налага глоба на жалбоподателите в размер на 8 158 000,00 EUR, и да намали размера на глобата в съответствие с доводите на жалбата,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателите излагат четири основания.

1.

Първото основание е твърдение за няколко процесуални нарушения, сред които нарушение на задължението за мотивиране по отношение на определения размер на глобата, и по-специално на необходимостта от корекция по точка 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите (1) и процента на приложеното увеличение. Освен това жалбоподателите твърдят, че Комисията нарушила правото им на защита, правото им на изслушване и принципа на добра администрация, тъй като не ги уведомила за намерението си да приложи увеличение по точка 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите в изложението на възраженията или в друго свое изложение. Те се позовават и на нарушение на задължението за мотивиране, на принципите на правна сигурност, на равно третиране и на пропорционалност, тъй като Комисията увеличила размера на глобата на жалбоподателите с 10 % на основание точка 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите и приложила това унифицирано увеличение за всички участници в твърдяното нарушение, без да вземе предвид факта, че индивидуалното участие на жалбоподателите се различава значително от това на другите участващи предприятия.

2.

Второто основание е че обжалваното решение било неправилно, тъй като не установявало в достатъчна степен нарушението на жалбоподателите на член 101 ДФЕС. Жалбоподателите се позовават както на неправилна преценка на доказателствата в обжалваното решение, така и на липсата на достатъчно доказателства за направеното в него заключение за участието им в установено в член 1 от същото нарушение.

3.

Третото основание — изложено при условията на евентуалност, в случай че Съдът приеме, че жалбоподателите са участвали в споразумение или практика в нарушение на член 101, параграф 1 ДФЕС — е твърдение за нарушение на член 23, параграф 3 от Регламент № 1/2003 (2) и Насоките относно метода за определяне на глобите поради неправилна преценка на тежестта и продължителността на нарушението, както и на смекчаващите обстоятелства и за нарушение на принципа на недопускане на дискриминация при изчисляването на основния размер на глобата.

4.

Четвъртото основание — изложено при условията на евентуалност, в случай че Съдът не отмени обжалваното решение поради посочените в първото основание процесуални нарушения — е че тези процесуални нарушения би следвало да доведат поне до отмяна на увеличението на глобата, наложено по точка 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите.


(1)  Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).