19.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 195/40


Tužba podnesena 25. travnja 2017. – Njemačka protiv Komisije

(Predmet T-239/17)

(2017/C 195/54)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: D. Klebs i T. Henze)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 1. i prilog Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/264 od 14. veljače 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u dijelu u kojem su plaćanja koja je provela agencija za plaćanja Hauptzollamt Hamburg-Jonas Savezne Republike Njemačke u ukupnom iznosu od 1 964 861,71 eura isključena iz financiranja Europske unije, te da

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: nepostojanje pogrešnog izračuna i iskaza kamata

Povreda članka 31. stavka 1. u vezi s člankom 32. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (1) u vezi s člankom 6. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 885/2006 (2) (članak 52. stavak 1. u vezi s člankom. 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 (3) u vezi s člankom 29. točkom (f) Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 (4)) zbog toga što su plaćanja isključena iz financiranja unatoč tome što su njemačka tijela poštovala sve relevantne propise u odnosnom razdoblju te posebno izračunala i prikazala kamate u skladu s važećim propisima u tablici III. prema Uredbi (EZ) br. 885/2006 (u inačici Uredbe (EZ) br. 1233/2007 (5)).

2.

Drugi tužbeni razlog: nedostatak u obrazloženju odluke

Povreda članka 296. stavka 2. UFEU-a jer Komisija nije dostatno i bez proturječja obrazložila zašto iz članka 31. stavka 1. u vezi s člankom 32. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 u vezi s člankom 6. točkom (h) Uredbe br. 885/2006 u inačici Uredbe br. 1233/2007 proizlazi obveza za države članice da već tijekom razdoblja od 2006. do 2008. naznače u okviru neregularnosti kod povrata novca pri izvozu u tablici III. Uredbe (EZ) br. 885/2006 u inačici Uredbe (EZ) br. 1233/2007, povrate i pripadajuće kamate u zajedničkom nizu čak i prije utvrđivanja iznosa kamata (pri čemu se postojanje kamata kao takvih ne osporava). Komisija nadalje nije dostatno i bez proturječja obrazložila u čemu je konkretno došlo do povrede obveze ključne kontrole.

3.

Treći tužbeni razlog: Istek roka iz članka 31. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1290/2005

Povreda članka 31. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 1290/2005 i članka 52. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013, u mjeri u kojoj Komisija nije u roku od 24 mjeseca nakon provedbe plaćanja pisanim putem obavijestila o pritužbama (izračun i prikaz kamata, propust ključne kontrole) na kojima se temelji isključenje iz financiranja.

4.

Četvrti tužbeni razlog: prekomjerno trajanje postupka

Povreda članka 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 kao i članka 11. Uredbe (EZ) br. 885/2006 i članka 52. Uredbe br. 1306/2013 kao i članka 34. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 u vezi s općim pravnim načelom provedbe upravnog postupka u razumnom roku i povreda prava obrane iz razloga što je Komisijin postupak prekomjerno trajao.

5.

Peti tužbeni razlog: povreda načela proporcionalnosti

Povreda članka 31. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2013 i članka 52. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kao i načela proporcionalnosti s obzirom na to da Komisija, primjenjujući paušalnu korekciju od 5 %, nije pravilno ocijenila narav i doseg moguće povrede. Komisija je posebno zanemarila činjenicu da Unija činjenično nije pretrpjela materijalnu štetu niti je ikada postojala stvarna opasnost od nastanka štete te da je tužitelj odgovoran (ako i uopće) samo za manju pogrešku. Štoviše, Komisija je počinila povredu načela proporcionalnosti jer je provela korekciju za godišnje financijsko izvješće za 2010. bez jasne veze sa spornim financijskim godinama od 2006. do 2008.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

(SL 2005., L 201, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 885/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a (SL. 2006., L 171, str. 90.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 88.).

(3)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549.).

(4)  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL 2014., L 255, str. 59.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1233/2007 od 22. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 885/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa EFJP i EPFRR (SL 2007., L 279, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 177.).