19.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 195/40


Sag anlagt den 25. april 2017 — Tyskland mod Kommissionen

(Sag T-239/17)

(2017/C 195/54)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Forbundsrepublikken Tyskland (ved D. Klebs og T. Henze, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1 i og bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/264 af 14. februar 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres for så vidt som udbetalinger på i alt 1 964 861,71 EUR, som Forbundsrepublikken Tysklands betalingsorgan Hauptzollamt Hamburg-Jonas har afholdt inden for rammerne af EGFL, udelukkes fra EU-finansiering.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende: Der foreligger ikke en urigtig beregning og en urigtig opstilling af renterne

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 1, sammenholdt med artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005 (1), sammenholdt med artikel 6, litra h), i forordning (EF) nr. 885/2006 (2) (henholdsvis artikel 52, stk. 1, sammenholdt med artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 (3), sammenholdt med artikel 29, litra f), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 (4), idet udgifter er blevet udelukket fra finansiering, selv om de tyske myndigheder har overholdt alle de forskrifter, der var gældende på det relevante tidspunkt, og navnlig har beregnet og opstillet renter i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i tabel III efter forordning (EF) nr. 885/2006 (som affattet ved forordning (EF) nr. 1233/2007 (5).

2.

Andet anbringende: Afgørelsen savner en begrundelse

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 296, stk. 2, TEUF, da Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang og uden selvmodsigelser har begrundet, hvorfor der af artikel 31, stk. 1, sammenholdt med artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005, sammenholdt med artikel 6, litra h), i forordning (EF) nr. 885/2006, som affattet ved forordning (EF) nr. 1233/2007, skulle følge en forpligtelse for medlemsstaterne til allerede i perioden fra 2006 til 2008 i forbindelse med uregelmæssigheder ved eksportrestitutioner at opføre tilbagebetalingskrav og hertil hørende renter i et samlet afsnit i tabel III efter forordning nr. (EF) nr. 885/2006, som affattet ved forordning (EF) nr. 1233/2007, og dette før attesteringen af renterne (hvorved rentekravet som sådan ikke bestrides). Desuden har Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang og uden selvmodsigelser begrundet, hvori en krænkelse af pligten til at foretage hovedkontroller konkret skulle have bestået.

3.

Tredje anbringende: fristudløb i henhold til artikel 31, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005

Det foreligger en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 52, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1306/2013, da Kommissionen ikke skriftligt havde meddelt de indsigelser (beregningen og opstillingen af renter samt manglende hovedkontrol), som den støttede udelukkelsen fra finansiering på, inden for 24 måneder efter det tidspunkt, hvor disse udgifter blev afholdt.

4.

Fjerde anbringende: Uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og af artikel 11 i forordning (EF) nr. 885/2006 af artikel 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og af artikel 34 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014, sammenholdt med det almindelige retsprincip om, at en forvaltningssag skal gennemføres inden for en rimelig frist, og der foreligger en tilsidesættelse af retten til forsvar, da sagsbehandlingstiden ved Kommissionen var uforholdsmæssig lang.

5.

Femte anbringende: En tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Der foreligger en tilsidesættelse af artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 52, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013 og af proportionalitetsprincippet, da Kommissionen gennem anvendelsen af en fast korrektion på 5 % ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til arten og rækkevidden af en eventuel krænkelse. Navnlig har Kommissionen set bort fra den omstændighed, at Unionen hverken er blevet påført en faktisk finansiel skade eller på noget tidspunkt reelt har været i en risiko for at blive påført en sådan skade, og at sagsøgeren højst må bære en lille del af skylden (hvis nogen overhovedet). Desuden har Kommissionen tilsidesat proportionalitetsprincippet, da den uden nogen synlig sammenhæng med de påtalte regnskabsår 2006 til 2008 foretog en korrektion af årssaldoen for 2010.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT 2005, L 201, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 af 21.6.2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (EUT L 171, s. 90).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17.12.2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT 2013, L 347, s. 549).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6.8.2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed (EUT 2014, L 255, s. 59).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2007 af 22.10.2007 om ændring af forordning (EF) nr. 885/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL (EUT 2007, L 279, s. 10).