26.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/24


Tožba, vložena 24. aprila 2017 – Španija/Komisija

(Zadeva T-237/17)

(2017/C 202/40)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C (2017) 766 final z dne 14. februarja 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije, v delu v katerem se nanaša na Kraljevino Španijo, sektor sadja in zelenjave, v zvezi s preiskavo (FV 2011/003/ES) razglasi za ničen,

toženi instituciji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 11(1)(a) in (3), podtočke 3, Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 20, str. 55) ter člena 14(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1432/2003 z dne 11. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede pogojev za priznanje organizacij proizvajalcev in začasno priznanje skupin proizvajalcev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 39, str. 424), v povezavi s členom 3(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2006 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (UL 2007 L 273, str. 1) ter členom 2(a) Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 40, str. 269).

Kraljevina Španija meni, da je Komisija kršila člen 1(1)(a) Uredbe Sveta 2200/96 v zvezi z organizacijo proizvajalcev Tilla Huelva – ob upoštevanju tega, da so bili člani te organizacije vedno proizvajalci, tako da so bili izpolnjena pravila o demokratičnem preverjanju iz člena 11(1)(d), podtočka 3, Uredbe št. 2200/96 in člena 14 Uredbe Komisija št. 1432/2003 v povezavi s členom 2(a) Uredbe št. 1782/2003 – s tem da je štela, da trije člani organizacije proizvajalcev Tilla Huelva niso izpolnjevali pogoja „proizvajalca“, in da, posledično, ni bila spoštovana določba člena 11 glede demokratičnega preverjanja.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 52(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013 L 347, str. 549).

Tožeča stranka meni, da je uporaba pavšalnega zneska kot metode ocene za določitev finančnega popravka Andaluzije v nasprotju s sedaj veljavnim členom 52(2) Uredbe št. 1306/2013 (ki nadomešča člen 31(2) Uredbe št. 1290/2005) ter Smernicami za izračun finančnih posledic iz Dokumenta VI/5330/97. Popravek, ki je določen v pavšalnem znesku, je nedopusten in vsekakor nesorazmeren. V spisih, v katerih so dejansko obstajale pomanjkljivosti, ki bilo treba določiti natančne popravke. Podredno, pavšalni popravek bi moral biti 5-odstoten.