19.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 195/37


2017 m. balandžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Vokietija/Komisija

(Byla T-229/17)

(2017/C 195/50)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, J. Möller, advokatų M. Winkelmüller, F. van Schewick ir M. Kottmann

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/133 dėl darniojo standarto EN 14342:2013 „Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ nuorodinio žymens tolesnio riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 21, 2017, p. 113),

panaikinti 2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/145 dėl darniojo standarto EN 14904:2006 „Sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms. Techniniai reikalavimai“ nuorodinio žymens tolesnio riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 22, 2017, p. 62),

panaikinti Komisijos komunikatą dėl 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL C 76, 2017, p. 32), įgyvendinimo, kiek jis susijęs su darniuoju standartu EN 14342:2013 „Medinės grindys ir parketas. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“,

panaikinti Komisijos komunikatą dėl 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL C 76, 2017, p. 32), įgyvendinimo, kiek jis susijęs su darniuoju standartu EN 14904:2006 „Sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms. Techniniai reikalavimai“, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: pagrindinių procedūrinių reikalavimų nesilaikymas

Vokietijos Federacinė Respublika teigia, kad Komisija, priimdama ginčijamus sprendimus, nesilaikė pagrindinių procedūrinių reikalavimų, įtvirtintų Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (1) 18 straipsnyje. Iš tiesų, Komisija nesikreipė šiuo klausimu į pagal Direktyvos 98/34/EB (2) 5 straipsnį įsteigtą komitetą, atitinkamos Europos standartizacijos organizacijos konsultacija turėjo trūkumų, o ginčijami sprendimai nebuvo priimti „remiantis“ pagal minėtos direktyvos 5 straipsnį įsteigto komiteto „nuomone“.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: pareigos motyvuoti pažeidimas

Pateikdama antrąjį ieškinio pagrindą ieškovė tvirtina, kad ginčijamais sprendimais pažeidžiama pareiga motyvuoti, įtvirtinta SESV 296 straipsnio 2 dalyje, nes juose nebuvo išdėstyta pozicija dėl esminio klausimo pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 18 straipsnio 1 dalį, ar nagrinėjami darnieji standartai atitinka pagrindinius reikalavimus, taikomus statiniams, ir užtikrina jų laikymąsi. Iš to matyti, kad nei Vokietijos Federacinė Respublika, nei Bendrasis Teismas negali nuspręsti, kokiais teisiniais ir faktiniais argumentais rėmėsi Komisija.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Reglamento (ES) Nr. 305/2011 pažeidimas

Be to ieškovė teigia, kad ginčijamais sprendimais ir komunikatu pažeidžiamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 materialinės nuostatos.

Pirma, ginčijamais sprendimais ir komunikatu pažeidžiama Reglamento (ES) Nr. 305/2011 17 straipsnio 5 dalies pirma ir antra pastraipos, nes Komisija, pažeisdama šias nuostatas, neįvertino nagrinėjamų darniųjų standartų atitikimo atitinkamiems įgaliojimams ir todėl nepaisė šių normų realaus atitikimo nebuvimo.

Antra, ginčijamais sprendimais ir komunikatu pažeidžiama Reglamento (ES) Nr. 305/2011 18 straipsnio 2 dalis, siejama su 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa. Komisija nepaisė fakto, kad nagrinėjamose normose nėra procedūrų ir kriterijų, skirtų vertinti veiklą, susijusią su kitų pavojingų medžiagų išleidimu, todėl šios normos buvo neišsamios, kiek tai susiję su esminiais statybos produktų požymiais, ir pažeidė statiniams taikomus pagrindinius reikalavimus.

Galiausiai Komisija, priimdama ginčijamus aktus, padarė dar vieną vertinimo klaidą, nes ignoravo Reglamento (ES) Nr. 305/2011 18 straipsnio 2 dalyje numatytą galimybę paskelbti nuorodą į darniuosius standartus, su ieškovės pasiūlytomis išlygomis, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


(1)  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011, p. 5).

(2)  1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 217, 1998, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 8).