19.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 195/35


2017 m. balandžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisija

(Byla T-228/17)

(2017/C 195/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Vendžou, Kinija), atstovaujama advokato S. Hirsbrunner

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/141, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės nerūdijančiojo plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamoms jungiamosioms detalėms (gatavoms ir negatavoms) nustatomi galutiniai antidempingo muitai (OL L 22, 2017, p. 14), kiek jis susijęs su ieškove,

priteisti iš Komisijos, taip pat iš bet kurios šalies, kuriai bus leista įstoti į bylą palaikyti Komisijos reikalavimus, bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija padarė įvairių akivaizdžių vertinimo klaidų, kai nusprendė, jog Jungtinių Valstijų ir Sąjungos kilmės nerūdijančio plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės yra tarpusavyje pakeičiami produktai.

Komisija nepaisė savo pareigos nešališkai įvertinti svarbius įrodymus, nes nemažai ginčijamame reglamente pateiktų faktinių teiginių dėl tarpusavio pakeičiamumo yra netikslūs, prieštaringi arba klaidinantys. Konkrečiai kalbant, netikslus yra teiginys, kad vienintelis bendradarbiavęs gamintojas tariamai nepateikė svarbių įrodymų.

Komisija neteisingai padarė prielaidą, kad nerūdijančio plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės buvo sertifikuotos ir pagal Sąjungos, ir pagal Jungtinių Valstijų standartus. Ji rėmėsi vien nepagrįstais ir paskutinę minutę pateiktais skundo pateikėjų teiginiais, pirmą kartą nurodytais pačiame ginčijamame reglamente.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir tinkamai nemotyvavo normaliosios vertė koregavimo, taip pat kad ji pateikė prieštaringų argumentų.

nustatydama tinkamą koregavimo dydį Komisija klaidingai rėmėsi Sąjungos pramonės duomenimis ir gamybos sąnaudomis. Ji dėl nepateisinamų priežasčių atmetė Kinijos rinkos duomenimis pagrįstą pasiūlymą dėl koregavimo.

dėl ginčijamo reglamento pažeistas pagrindinio reglamento 20 straipsnis ir SESV 296 straipsnis, be to, jis yra teisės požiūriu nepakankamai motyvuotas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad nustatant laikotarpį, į kurį reikia atsižvelgti, padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Komisija pasielgė savavališkai, kai neatsižvelgė į alternatyvų laikotarpį, nors turėjo svarbios informacijos, surinktos per ankstesnį tyrimą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad procedūra, per kurią priimtas ginčijamas reglamentas, neatitinka bendrųjų Sąjungos teisės principų, pavyzdžiui, gero administravimo, skaidrumo ir ieškovės teisės į gynybą.

po laikinųjų priemonių nustatymo Komisija laiku nepateikė ieškovei „turimos informacijos“. Kai galiausiai Komisija pirmą kartą atskleidė šią informaciją kartu su visais kitais duomenimis ir informacija galutinai atskleisdama faktus, ji nesuteikė ieškovei pakankamai laiko išsamiam vertinimui atlikti.

ji pažeidė ieškovės teisę į gynybą, nes nesuteikė jai galimybės pateikti pastabas dėl esminių konstatavimų, pagrįstų skundo pateikėjo paskutinę minutę pateiktais nepatikrintais teiginiais, pirmą kartą išdėstytais ginčijamame reglamente.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad 2017 m. sausio 26 d. priimtu ginčijamu reglamentu, remiantis pagrindinio reglamento nuostatomis, numatančiomis išimtinį analogiškos šalies metodą nustatant importo iš Kinijos Liaudies Respublikos normaliąją vertę, ieškovei buvo klaidingai nustatyti antidempingo muitai, nors nuo 2016 m. gruodžio 11 d. Sąjunga neteko teisės taikyti tokią išimtinę tvarką.

Europos Sąjunga įsipareigojo laikytis specialių Protokolo dėl Kinijos įstojimo į PPO nuostatų Tarybai priėmus sprendimą dėl pritarimo šiam įstojimui. Kaip Sąjungos institucija Taryba turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos Sąjunga prisiėmė įgyvendinama savo įgaliojimus.

ginčijamas reglamentas taip pat nesuderinamas su Europos Sąjungos pareiga aiškinti savo antidempingo taisykles laikantis tarptautinės teisės, ypač jei jos nuostatomis siekiama daryti poveikį Sąjungos sudarytam tarptautiniam susitarimui.