19.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 195/35


Жалба, подадена на 19 април 2017 г. — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Комисия

(Дело T-228/17)

(2017/C 195/49)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Уенжу, Китай) (представител: S. Hirsbrunner, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/141 на Комисията от 26 януари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи, завършени или не, с произход от Китайската народна република и Тайван (ОВ L 22, 2017 г., стр. 14) в частта, която се отнася до жалбоподателя,

да осъди Комисията и всяка страна, допусната евентуално да встъпи в подкрепа на исканията ѝ, да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е че Комисията допуснала различни явни грешки в преценката, като приела, че съединителните елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи (наричани по-нататък „SSBWF“) по техническите стандарти на САЩ и ЕС са взаимнозаменяеми:

Комисията не изпълнила задължението си да прецени безпристрастно съответните доказателства, тъй като някои фактически твърдения за взаимозаменяемостта в обжалвания регламент били неточни, противоречиви или подвеждащи. По-специално твърдението, че единственият оказал съдействие вносител не представил съответните доказателства, не било вярно,

Комисията неправилно приела, че SSBWF били сертифицирани двойно според стандартите на ЕС и САЩ. Тя изхождала единствено от неоснователни и изтъкнати в последния момент съображения от подали оплакване лица, фигуриращи най-напред в самия обжалван регламент.

2.

Второто основание е че Комисията допуснала явна грешка в преценката, не изложила достатъчно мотиви за адаптирането на нормалната стойност и сама си противоречала:

Комисията погрешно се позовала на данни за производствените разходи и за производството в Европейския съюз, за да определи подходящото ниво на корекция. Тя отхвърлила предложение за корекция, основано на данни за китайския пазар, по съображения, които не били обосновани,

в това отношение обжалваният регламент нарушавал член 20 от основния регламент и член 296 ДФЕС, като освен това не бил надлежно мотивиран.

3.

Третото основание е че при определяне на периода, който следва да се вземе предвид, била допусната явна грешка в преценката:

Комисията неправомерно не взела предвид друг възможен период, въпреки че по отношение на него разполагала със събрани при предишно нейно разследване данни.

4.

Четвъртото основание е че процедурата, по която е приет обжалваният регламент, не съответствала на общите принципи на правото на Съюза, като например принципите на добра администрация, прозрачност и право на защита на жалбоподателя:

Комисията не съобщила своевременно „наличната информация“ на жалбоподателя след разгласяването на временните заключения. Когато все пак за първи път му предоставила тази информация, заедно с всички други данни и сведения, при разгласяване на окончателните заключения, Комисията не му оставила достатъчно време, за да може да я прецени задълбочено,

тя нарушила правото на защита на жалбоподателя, тъй като не му предоставила възможност да изрази становище по ключови констатации, основани на изтъкнати в последния момент и непроверени твърдения на подали оплакване лица, фигуриращи най-напред в самия обжалван регламент.

5.

Петото основание е че обжалваният регламент, приет на 26 януари 2017 г., погрешно наложил антидъмпингово мито на жалбоподателя на основание разпоредбите на основния регламент, уреждащи изключителна и основана на държава аналог методология за изчисляване на нормалната стойност на вноса от Китайската народна република, въпреки че правото на Съюза за прилагане на изключително третиране било изтекло на 11 декември 2016 г.:

Европейският съюз бил длъжен да спазва специфичните условия по протокола за присъединяване на Китай към СТО с решението на Съвета за одобряване на присъединяването. Като институция на Европейския съюз Комисията била длъжна да спазва международните ангажименти, поети от Съюза при упражняването на неговите правомощия.

обжалваният регламент бил несъвместим и със задължението на Европейския съюз да тълкува антидъмпинговите си правила в съответствие с международното право, особено когато те са за прилагане на международно споразумение, по което той е страна.