26.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/23


Överklagande ingett den 19 april 2017 – Adapta Color mot EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Mål T-225/17)

(2017/C 202/38)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spanien) (ombud: advokaterna G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal och E. Armero Lavie)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”Bio proof ADAPTA” – EU-varumärke nr 4 582 599

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 6 februari 2017 i ärende R 311/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla överklagandet i dess helhet,

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och, i förekommande fall, intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och EUIPO.

Grunder

Grunderna och huvudargumenten är desamma som åberopats i mål T-223/17.