26.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/21


18. aprillil 2017 esitatud hagi – Adapta Color versus EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

(Kohtuasi T-223/17)

(2017/C 202/36)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Adapta Color, SL (Peñiscola, Hispaania) (esindajad advokaadid G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ADAPTA POWDER COATINGS“ sisaldav ELi kujutismärk – Euroopa Liidu kaubamärk nr 3 383 015

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 6. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 2522/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

rahuldada käesolev hagi täies ulatuses;

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kostjalt ja vajadusel teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas välja käesoleva menetlusega seotud kulud ning samuti EUIPOs toimunud kehtetuks tunnistamise menetluse ja kaebemenetlusega seotud kulud.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c, artikli 7 lõike 3, artikli 52 lõike 1 punkti a ning artiklite 75 ja 76 rikkumine;

Järgnevate materiaal- ja menetlusõiguslike aluspõhimõtete rikkumine: tõendamiskoormis, põhjendamiskohustus, kaitseõigused, õigus olla ärakuulatud, õiguskindluse põhimõte, võrdse kohtlemise põhimõte ja hea halduse põhimõte.