19.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/34


Acțiune introdusă la 18 aprilie 2017 – Recylex și alții/Comisia

(Cauza T-222/17)

(2017/C 195/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Recylex SA (Paris, Franța), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgia), Harz-Metall GmbH (Goslar, Germania) (reprezentanți: M. Wellinger, S. Reinart și K. Bongs, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

reducerea cuantumului amenzii care le-a fost aplicată prin decizia Comisiei Europene din 8 februarie 2017 (C(2017) 900 final) privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE;

acordarea unor termene de plată reclamantelor și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă șase motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că, în mod eronat, Comisia nu a aplicat în privința reclamantelor punctul 26 (ultimul paragraf) din Comunicarea privind clemența (1) în legătură cu durata încălcării.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că, în mod eronat, Comisia nu a aplicat în privința reclamantelor punctul 26 (ultimul paragraf) din Comunicarea privind clemența în legătură cu încălcarea privind Franța.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că, în mod eronat, Comisia a aplicat o majorare specifică de 10 % la calcularea amenzii întemeiată pe punctul 37 din Orientările privind calcularea amenzilor (2).

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe faptul că, în mod eronat, Comisia nu a acordat reclamantelor o reducere de 50 % a amenzii potrivit primei liniuțe a punctului 26 din Comunicarea privind clemența.

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe faptul că decizia contestată încalcă principiile proporționalității și nediscriminării, precum și principiul individualizării sancțiunii.

6.

Al șaselea motiv întemeiat pe faptul că se solicită Tribunalului să își exercite competența de fond în vederea acordării unor termene de plată reclamantelor pentru orice parte din amendă încă datorată.


(1)  Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO 2006, C 298, p. 17, Ediție specială, 08/vol. 5, p. 3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Comunicarea Comisiei privind Modificări aduse Comunicării Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO 2015, C 256, p. 1).

(2)  Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO C 210, p. 2, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 264).