19.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/34


Prasība, kas celta 2017. gada 18. aprīlī – Recylex u.c./Komisija

(Lieta T-222/17)

(2017/C 195/48)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Recylex SA (Parīze, Francija), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlehta, Beļģija), Harz-Metall GmbH (Goslāra, Vācija) (pārstāvji – M. Wellinger, S. Reinart un K. Bongs, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

samazināt naudas sodu, kas tām uzlikts ar Eiropas Komisijas 2017. gada 8. februāra lēmumu (C(2017) 900 final) saistībā ar procedūru atbilstoši LESD 101. pantam;

noteikt prasītājām samaksas kārtību un

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, nepiemērojot prasītājām Paziņojuma par atbrīvojumu (1) 26. punktu (pēdējo rindkopu) attiecībā uz pārkāpuma ilgumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, nepiemērojot prasītājām Paziņojuma par atbrīvojumu 26. punktu (pēdējo rindkopu) attiecībā uz pārkāpumu, kas skar Franciju.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, piemērojot īpašu 10 % palielinājumu, aprēķinot naudas sodu, pamatojoties uz Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai (2) 37. punktu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, nepiešķirot prasītājām naudas soda 50 % samazinājumu atbilstoši Paziņojuma par atbrīvojumu 26. punkta pirmajam ievilkumam.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts samērīguma princips un nediskriminācijas princips, kā arī princips par sodu individualizāciju.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Tiesai ir jāizmanto sava neierobežotā kompetence noteikt prasītājām samaksas kārtību vēl nesamaksātajai naudas soda daļai.


(1)  Paziņojums par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos (OV 2006, C 298, 17. lpp.), redakcijā pēc pēdējiem grozījumiem, kas veikti ar Komisijas Paziņojumu – Grozījumi Komisijas Paziņojumā par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos (OV 2015, C 256, 1. lpp.).

(2)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 (OV 2006, C 210, 2. lpp.) 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu.