26.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/20


Žaloba podaná dne 3. dubna 2017 – FVE Holýšov I a další v. Komise

(Věc T-217/17)

(2017/C 202/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: FVE Holýšov I s. r. o. (Praha, Česká republika) a 27 dalších žalobkyň (zásutpci: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes a T. Herbold, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

rozhodl o neplatnosti rozhodnutí Komise C(2016) 7827 v konečném znění ze dne 28. listopadu 2016, číslo podpory SA.40171 (2015/NN) (1), o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v České republice; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise již v dopise z července 2004 adresovaném příslušným průmyslovým sdružením rozhodla, že režim podpory obnovitelných zdrojů v České republice nepředstavuje státní podporu a Komise je z právního hlediska vázána tímto rozhodnutím, které nezrušila a ani jej není oprávněna zrušit.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že byla porušena právní očekávání žalobců a právní jistota.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že příslušný český režim podpory není státní podporou.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí přinutilo Českou republiku k zavedení rozsáhlého přezkumného mechanismu, který porušuje legitimní očekávání žalobců ve spolehlivost systému.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení skutkového stavu v tom smyslu, že shledalo existenci povinnosti provozovatelů soustavy přenést náklady na obnovitelné zdroje na zákazníky energií. Podle českého práva žádná taková povinnost neexistovala.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 5 odst. 1 Smlouvy o EU (vymezení pravomocí zásadou svěření pravomocí).

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že napadené rozhodnutí je založeno na zjevně nesprávném posouzení.


(1)  Úř. věst. 2017, C 69, s. 2