26.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/20


Жалба, подадена на 3 април 2017 г. — FVE Holýšov I и др./Комисия

(Дело T-217/17)

(2017/C 202/35)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: FVE Holýšov I s. r. o. (Прага, Чешка република) и 27 други жалбоподатели (представители: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes и T. Herbold, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени постановеното от ответника Решение С(2016) 7827 окончателен от 28 ноември 2016 г., държавна помощ SA.40171 (2015/NN) (1), относно насърчаването на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в Чешката република, и

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания.

1.

С първото основание се твърди, че с писмото си от юли 2004 г. до съответните сдружения на промишлеността ответникът вече е приел, че прилаганата от Чешката република схема за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници не съставлява държавна помощ, като ответникът е правно обвързан от това решение, което не е отменено и не може да бъде отменено.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на обоснованите правни очаквания на жалбоподателите и от нарушение на принципа на правно сигурност.

3.

С третото основание се твърди, че разглежданата чешка схема за насърчаване не представлява държавна помощ.

4.

Четвъртото основание е изведено от обстоятелството, че с оспорваното решение Чешката република е принуждавана да въведе надвишаващ установените изисквания контролен механизъм, с който се нарушават обоснованите правни очаквания на жалбоподателя и надеждността на схемата.

5.

С петото основание се твърди, че оспорваното решение се основава на фактически грешки, тъй като в него се приема, че за мрежовите оператори е установено задължение да възложат разходите за енергията от възобновяеми енергийни източници в тежест на потребителите на енергия. Подобно задължение не било установено в чешкото право.

6.

С шестото основание се твърди, че с оспорваното решение се нарушава член 5, параграф 1 от Договора за ЕС (ограничение на правомощията вследствие на принципа на предоставената компетентност).

7.

Със седмото основание се твърди, че оспорваното решение се основава на явна грешка в преценката.


(1)  ОВ C 69, 2017 г., стр. 2.