22.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/34


Acțiune introdusă la 21 martie 2017 – PlasticsEurope/ECHA

(Cauza T-185/17)

(2017/C 161/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: R. Cana, E. Mullier și F. Mattioli, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea acțiunii drept admisibilă și întemeiată;

anularea deciziei ECHA, publicată la 12 ianuarie 2017, de a include Bisphenol A în lista substanțelor candidate în vederea autorizării ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită, în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul REACH;

obligarea ECHA la plata cheltuielilor de judecată și

adoptarea oricăror alte măsuri necesare soluționării cauzei.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia contestată încalcă articolul 2 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul REACH.

Decizia contestată încalcă articolul 2 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (JO 2006, L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3, denumit în continuare „Regulamentul REACH”), întrucât utilizările intermediare sunt exceptate de la titlul VII, în ansamblul acestuia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul REACH și, astfel, nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare nici al articolelor 57 și 59 și nici al autorizării.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia contestată încalcă principiul proporționalității.

Reclamanta arată că decizia contestată încalcă principiul proporționalității întrucât includerea utilizărilor intermediare în lista substanțelor candidate depășește limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru atingerea obiectivului urmărit și nu constituie măsura cea mai puțin oneroasă la care Agenția Europeană pentru Produse Chimice ar fi putut recurge.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că pârâta a săvârșit o eroare vădită de apreciere prin faptul că nu a luat în considerare informațiile de care dispunea, care indicau utilizările BPA drept substanță intermediară.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice nu a luat în considerare informațiile puse la dispoziție în dosarul anexa XV pentru BPA, în conformitate cu Regulamentul REACH.