22.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/34


Prasība, kas celta 2017. gada 21. martā – PlasticsEurope/ECHA

(Lieta T-185/17)

(2017/C 161/48)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PlasticsEurope (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – R. Cana, E. Mullier un F. Mattioli, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt ECHA2017. gada 12. janvārī publicēto lēmumu iekļaut Bisphenol A kandidātvielu sarakstā atļaujas saņemšanai kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas, atbilstoši REACH regulas 59. pantam;

piespriest ECHA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un

noteikt citus vai turpmākus pasākumus, kādus varētu prasīt taisnīgums.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts REACH regulas 2. panta 8. punkta b) apakšpunkts.

Ar apstrīdēto lēmumu tiekot pārkāpts Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (OV 2006, L 396, 1. lpp., turpmāk tekstā – “REACH regula”), 2. panta 8. punkta b) apakšpunkts, jo uz starpprodukta lietojumu neattiecoties VII sadaļa atbilstoši REACH regulas 2. panta 8. punkta b) apakšpunktam un tādējādi tas esot ārpus 57. un 59. punkta piemērošanas jomas.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots samērīguma principa pārkāpums apstrīdētajā lēmumā.

Prasītāja norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpts samērīguma princips, jo starpprodukta lietojuma iekļaušana kandidātsarakstos pārsniedzot to, kas ir piemērots un nepieciešams iecerētā mērķa sasniegšanai, un tas neesot vismazāk apgrūtinošais pasākums, kuru būtu varējusi izmantot Eiropas Ķimikāliju aģentūra.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja, neņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, kas parāda BPA kā starpprodukta lietojumu, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Eiropas Ķimikāliju aģentūra neesot ņēmusi vērā BPA lietas materiālu XV pielikumā sniegto informāciju atbilstoši REACH regulai.