22.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/34


Kanne 21.3.2017 – PlasticsEurope v. ECHA

(Asia T-185/17)

(2017/C 161/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: PlasticsEurope (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat R. Cana, E. Mullier ja F. Mattioli)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan 12.1.2017 julkaistun ECHA:n päätöksen sisällyttää Bisfenoli-A (BPA) erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon REACH-asetuksen 59 artiklan mukaisesti

velvoittamaan ECHA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja

toteuttamaan muut tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä rikotaan REACH-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan b alakohtaa.

Riidanalaisella päätöksellä rikotaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006 L 396, s. 1; jäljempänä REACH-asetus) 2 artiklan 8 kohdan b alakohtaa, sillä välituotteita koskee REACH-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan b alakohdan nojalla vapautus koko VII osaston soveltamisesta, joten ne jäävät 57 ja 59 artiklan soveltamisalan ja lupamenettelyn ulkopuolelle.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta.

Riidanalaisella päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta, koska välituotteiden sisällyttäminen ehdokasluetteloon ylittää sen, mikä on aiheellista ja tarpeen tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi, eikä se ole vähiten rajoittava toimenpide, johon Euroopan kemikaalivirasto olisi voinut ryhtyä.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan vastaaja teki ilmeisen arviointivirheen, kun se ei ottanut huomioon saatavillaan olevia tietoja BPA:n käytöstä välituotteena.

Euroopan kemikaalivirasto ei ottanut huomioon REACH-asetuksen liitteen XV mukaiseen BPA:ta koskevaan asiakirja-aineistoon sisältyviä tietoja.