8.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 144/58


Överklagande ingett den 13 mars 2017 – Sequel Naturals mot EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(Mål T-176/17)

(2017/C 144/78)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, British Columbia, Kanada) (ombud: advokaten H. Lindström)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”VeGa one” – Registreringsansökan nr 12 649 612

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 2466/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.