8.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/58


Žaloba podaná 13. marca 2017 – Sequel Naturals/EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(Vec T-176/17)

(2017/C 144/78)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, Britská Kolumbia, Kanada) (v zastúpení: H. Lindström, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „VeGa one“ – prihláška č. 12 649 612.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 vo veci R 2466/2015-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.