8.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/58


13. märtsil 2017 esitatud hagi – Sequel Naturals versus EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(Kohtuasi T-176/17)

(2017/C 144/78)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, British Columbia, Kanada) (esindaja: advokaat H. Lindström)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „VeGa one“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 12 649 612

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 9. jaanuari 2017. aasta otsus asjas R 2466/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.