22.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/30


Sag anlagt den 20. marts 2017 — RW mod Kommissionen

(Sag T-170/17)

(2017/C 161/43)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: RW (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 2. marts 2017, hvorved sagsøgeren pensioneres uden ansøgning med virkning fra den 1. juni 2017, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Første anbringende om åbenbar tilsidesættelse af vedtægtens artikel 47 og 52, for så vidt som sagsøgeren endnu ikke havde nået alderen for pensionering uden ansøgning på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af anvendelsesområdet for vedtægtens artikel 42c, for så vidt som sagsøgte havde været af den opfattelse, at denne bestemmelse fandt anvendelse på tjenestemænd, der, selv om de har nået den pensionsberettigende alder (dvs. at de kan ansøge om pensionering uden nedsættelse af deres pensionsrettigheder) imidlertid ikke har nået den alder, hvor ansættelsesmyndigheden er forpligtet til at pensionere dem (uden ansøgning).

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten, idet sagsøgte ikke er fremkommet med nogen oplysninger, der er tilstrækkelige til at gøre det muligt for sagsøgeren eller for Retten at kontrollere rigtigheden af påstanden om, at sagsøgte havde foretaget en indgående gennemgang af behovet i Kommissionens øvrige tjenestegrene, hvorefter sagsøgte nåede til den konklusion, at en ny placering i en af disse tjenestegrene svarende til sagsøgerens nuværende kompetencer ikke kunne komme på tale.