22.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/30


Žaloba podaná dne 20. března 2017 – RW v. Komise

(Věc T-170/17)

(2017/C 161/43)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: RW (zástupce: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí ze dne 2. března 2017 o automatickém odchodu žalobce do důchodu s účinností od 1. června 2017;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející ze zjevného porušení článků 47 a 52 služebního řádu, neboť žalobce v okamžiku přijetí napadeného rozhodnutí ještě nedosáhl věku pro automatický odchod do důchodu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z neznalosti působnosti článku 42c služebního řádu, neboť žalovaná shledala, že se toto ustanovení vztahuje na úředníky, kteří sice dosáhli důchodového věku (tzn. mohou požádat o odchod do důchodu bez krácení jejich nároků na důchod), avšak dosud nedosáhli věku, kdy musí OOJ povinně přistoupit k jejich (automatickému) odchodu do důchodu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění, neboť žalovaná neuvedla dostatečné údaje, jež by žalobci nebo Tribunálu umožnily ověřit opodstatněnost tvrzení, že provedla důkladnou analýzu potřeb ostatních útvarů Komise a na jejím základě dospěla k závěru, že nové zařazení do některého z těchto útvarů, jež by odpovídalo současné způsobilosti žalobce, nepřipadá v úvahu.