22.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/30


Иск, предявен на/Жалба, подадена на 20 март 2017 г. — RW/Комисия

(Дело T-170/17)

(2017/C 161/43)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: RW (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението от 2 март 2017 г., с което жалбоподателят е автоматично пенсиониран, считано от 1 юни 2017 г.;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от явно нарушение на членове 47 и 52 от Правилника, тъй като жалбоподателят все още не бил навършил възрастта за автоматично пенсиониране към момента на приемане на обжалваното решение.

2.

Второто основание е изведено от незачитане на приложното поле на член 42в от Правилника, тъй като ответникът приел, че тази разпоредба се прилагала към длъжностните лица, които макар и да са навършили пенсионна възраст (тоест които могат да подадат заявление за пенсиониране, без намаляване на пенсионните им права), не са навършили възрастта, от която Органът по назначаване е длъжен (автоматично) да ги пенсионира.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране, тъй като ответникът не изложил достатъчно съображения, които да позволят на жалбоподателя или на Общия съд да осъществи контрол на обосноваността на твърдението, че ответникът извършил задълбочен анализ на нуждите на останалите служби на Комисията, въз основа на което стигнал да заключението, че не може да се предвиди ново работно място за жалбоподателя в рамките на службите, съответстващи на актуалната компетентност и познания на жалбоподателя.