8.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 144/56


Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2017 r. – RV/Komisja

(Sprawa T-167/17)

(2017/C 144/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: RV (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. De Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 2016 r., na mocy której skarżący został z urzędu urlopowany w interesie służby na podstawie art. 42c ust. 5 regulaminu pracowniczego oraz przeniesiony na emeryturę z dniem 1 kwietnia 2017 r.;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia istotnych wymogów proceduralnych oraz niezgodności z prawem nieuregulowanej w przepisach delegacji uprawnień organu powołującego celem zastosowania art. 42c regulaminu pracowniczego. Zarzut ten dotyczy również naruszenia zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

2.

Zarzut drugi dotyczący niezgodności z prawem art. 42c regulaminu pracowniczego, ponieważ narusza on motywy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz. U. 2013 L 287, s. 15), a w szczególności możliwość zezwolenia urzędnikom na wykonywanie pracy do ukończenia 67 lub, w drodze wyjątku, 70 lat.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności, zasady uzasadnionych oczekiwań oraz obowiązku staranności. Zarzut ten dotyczy również istnienia w rozpatrywanej sprawie oczywistego błędu w ocenie.