8.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/56


2017 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje RV/Komisija

(Byla T-167/17)

(2017/C 144/76)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: RV, atstovaujamas advokatų J.-N. Louis ir N. De Montigny

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. gruodžio 21 d. DG HR generalinio direktoriaus sprendimą savo nuožiūra išleisti ieškovą atostogų tarnybos labui pagal Tarnybos nuostatų 42c straipsnio 5 dalį ir savo nuožiūra išleisti jį į pensiją nuo 2017 m. balandžio 1 d.,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu ir neriboto Paskyrimų tarnybos įgaliojimų taikyti Tarnybos nuostatų 42c straipsnį perleidimo neteisėtumu. Jis taip pat grindžiamas vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Tarnybos nuostatų 42c straipsnio neteisėtumu, nes juo pažeidžiamos 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 p. 15), konstatuojamosios dalys, visų pirma galimybė leisti pareigūnams lengviau tęsti darbą iki 67 metų amžiaus, o išimtinėmis aplinkybėmis ir iki 70 metų amžiaus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas proporcingumo bei teisėtų lūkesčių principų ir rūpinimosi pareigos pažeidimu. Jis taip pat grindžiamas nagrinėjamu atveju padaryta akivaizdžia vertinimo klaida.