8.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 144/56


2017. március 16-án benyújtott kereset – RV kontra Bizottság

(T-167/17. sz. ügy)

(2017/C 144/76)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: RV (képviselők: J.-N. Louis és N. De Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék a következőképpen határozzon:

megsemmisíti a Humánerőforrásügyi Főigazgatóság főigazgatója által 2016. december 21-én hozott, az alperest a személyzeti szabályzat 42c. cikkének (5) bekezdése alapján szolgálati érdekből szabadságoló és 2017. árpilis 1-jei hatállyal nyugállományba helyező határozatát;

az alperest kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a lényeges eljárási szabályok megsértésén és a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörének a személyzeti szabályzat 42c. cikkének (5) bekezdése szerinti, nem körülhatárolt jogellenes átruházásán alapul. E jogalap az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés elvének megsértésén is alapul.

2.

A második jogalap a személyzeti szabályzat 42c. cikkének jogellenességén alapul, mivel az ellentétes az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 15. o.) preambulumbekezdéseivel, különösen pedig a tisztviselők azon lehetőségével, hogy könnyebben dolgozhassanak 67 éves, sőt – kivételesen – 70 éves korukig.

3.

A harmadik jogalap az arányosság és a jogos bizalom elvének megsértésén, valamint a gondoskodási kötelezettség megsértésén alapul. E jogalap a jelen esetben fennálló nyilvánvaló értékelési hibán is alapul.