8.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 144/56


Sag anlagt den 16. marts 2017 — RV mod Kommissionen

(Sag T-167/17)

(2017/C 144/76)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: RV (ved advokaterne J.-N. Louis og N. De Montigny)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 21. december 2016 truffet af generaldirektøren for GD HR om ex officio at sende sagsøgeren på orlov i tjenestens interesse i medfør af vedtægtens artikel 42c, stk. 5, og om ex officio at pensionere ham med virkning fra den 1. april 2017, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Første anbringende vedrører tilsidesættelse af væsentlige formkrav og at en ikke afgrænset delegering af ansættelsesmyndighedens beføjelser i forbindelse med anvendelsen af vedtægtens artikel 42c er ulovlig. Der er ligeledes sket tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og af princippet om forbud mod forskelsbehandling.

2.

Andet anbringende er, at vedtægtens artikel 42c er ulovlig, for så vidt som bestemmelsen tilsidesætter betragtningerne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT 2013, L 287, s. 15) og navnlig muligheden for at gøre det lettere for tjenestemænd at arbejde indtil de fylder 67 år, og, i undtagelsestilfælde til det fyldte 70. år.

3.

Tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af omsorgspligten. Ligeledes er der i det foreliggende tilfælde anlagt et åbenbart urigtigt skøn.